Nowy urząd skarbowy dla największych firm. Czy zmniejszy biurokrację?

Ministerstwo finansów zapowiada powstanie jednego urzędu skarbowe dla największych firm. Nowy podmiot będzie miał zasięg krajowy i będzie się charakteryzował wyspecjalizowanym działaniem.

 

Wprowadzenie nowej formy organizacyjnej urzędów skarbowych spowodowane jest chęcią zgrupowanie w jednym miejscu firm o znaczeniu strateginczym. W uzasadnieniu napisano:

 

(..)dlatego też, aby zapewnić pierwotny cel utworzenia wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, zasadnym jest wprowadzenie zmian w celu dopasowania modelu funkcjonowania wyspecjalizowanych urzędów skarbowych do obsługi podmiotów kluczowych, dokonujących najbardziej skomplikowanych operacji gospodarczych

 

Pierwszym krokiem do powstania nowego projektu będzie utworzenie jednego specjalistycznego urzędu skarbowego na bazie Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie. Nowy urząd ma mieć zasięg krajowy, który zapewni pełną i profesjonalną obsługę różnym grupom kapitałowym i społkom zależnym. Prowadzona ma być jednolita polityka dotycząca spraw kluczowych dla największych podmiotów.

Urząd będzie miał za zadanie obsługiwać prócz w/w instytucji także: banki, spółki publiczne, osoby prawne, zakłady ubezpieczeń oraz wszelkie jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, ale ich obrót lub przychód jest większy niż 50 mln euro.

W tej nowej strukturze prócz Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego będzie działać 19 urzędów rozsianych po całym kraju. Będę obsługiwać podmioty, których obrót lub przychód wynosi przynajmniej 3 mln euro i nie przekracza 50 mln euro.

Drugi Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie, prócz wymienionych wcześniej kategorii podatników i płatników o zasięgu krajowym będzie mial za zadanie obsługiwać fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne.

 

Historia polskiej administracji skarbowej

 

W tym roku obchodziliśmy 91 rocznicę powołania administracji skarbowej w odrodzonym państwie polskim. Dokładnie 31 lipca 1919 roku Sejm Ustawodawczy uchwalił ustawę o tymczasowej organizacji władz i urzędów skar-bowych. Ustawa wprowadzała trójstopniowy model organizacji administracji skarbowej. Urzędy skrabowe zostały oddzielone od administracji ogólnej i wprowadzono w nich strukturę ogranizacyjną, która jest podobna do tej obowiązującej obecnie. Wprowadzono trójstopniowy podział organizacyjny, w którym nadrzędną rolę sprawowało Ministerstwo Skarbu, izby skarbowe bezpośrednio podlegające ministerstwu, urzedu i kasy skarbowe. Do wybuchu wojny na czele izby skarbowej stał dyrektor/prezes.

 

Komentarze